Životné prostredie a udržateľnosť

Manažment životného prostredia a zdrojov na všetkých úrovniach spoločnosti je nevyhnutne dôležitý pre skupinu Klauke. To vnímame ako príležitosť  byť ešte viac inovatívnejší a vždy lepší. Nesieme túto zodpovednosť pre našich zákazníkov, našich zamestnancov a naše deti.

Systém enviromentálneho manažmentu certifikovaný podľa ISO 14001:2004

Od roku 2003 participujeme na projekte Ecoprofit v regióne troch miest v Severnom Porýnií –Westfálsku, ktorého cieľom je uchovať energiu a zdroje pri šetrení nákladov. Dnes sme certifikovaní podľa DIN EN ISO 14001:2004. Táto medzinárodne platná norma definuje globálne uznávané štandardy pre systémy enviromentálneho manažmentu. Zameriava sa hlavne na proces neustáleho zlepšovania.

Výsledkom pre nás sú jasne definované ciele:

 • Zamedzenie plytvania a omylov
 • Zvýšená výkonnosť a
 • najnižšia možná spotreba energie v každej výrobnej fáze,

pretože chceme zachovať nerastné suroviny, fosílne palivá a životné prostredie pre generácie, ktoré prídu po nás.

Túto certifikáciu nájdete na našej stránke k stiahnutiu download site.

Princípy enviromentálnej ochrany a bezpečnosti a zdravia pri práci

Klauke pracuje s vedomím a zodpovednosťou k životnému prostrediu.Preto žijeme a konáme podľa princípov, ktoré toto odzrkadľujú. Tiež od poskytovateľov a dodávateľov služieb očakávame rovnaké dodržiavanie všetkých relevantných nariadeni v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci a životného prostredia. Takto sa riadime podľa princípov Klauke Klauke Principles (pdf)

Dotazník minerálového konfliktu pre dodávateľov

Navyše vyžadujeme od našich dodávateľov, aby zabezpečili, že suroviny ktoré dodávajú alebo spracúvajú nepochádzajú z oblastí, kde pri ťažbe sa zneužíva práca detí, za neprijateľných podmienok a kde sa zisky používajú na financovanie ozbrojených konfliktov. Môžte uviesť takýto dôkaz vyplnením dotazníka minerálového konfliktu a zaslať ho nám.      

Správne využívanie zdrojov

Manažment zdrojov je samozrejme taktiež dôležitý. Snažíme sa zabezpečiť iba materiály a komponenty najvyššej triedy. Pre takúto garanciu spolupracujeme len s certifikovanými dodávateľmi. V kombinácii s našim prísnym systémom manažmentu kvality, môžme zaručiť štandardy obstarávania, produktov a služieb z dlhodobého hľadiska.

Tiež pravidelne investujeme do nových systémov a optimalizujeme procesy s cieľom ušetriť energiu a odľahčiť záťaž na životné prostredie. Už prijaté opatrenia na úsporu energie zahŕňajú:

 • 2007 / 2008: Optimalizácia vykurovacích časov teplôt v procese vykurovania
 • 2008: Použitie kompresora stratového tepla na podporu vykurovacieho procesu
 • 2008 / 2009: Inštalácia energiu šetriacich lámp vo výrobnej hale
 • 2010: Kratšie intervaly údržby pre stropné ventilátory
 • Od 2011: Prechod na LED svietenie, vonku a na chodbách
 • 2012: 2012 Nový kompresorový systém s výmenníkmi tepla pri každom kompresore na podporu vykurovacieho procesu.
 • 2013/2014: Inštalácia nového vykurovacieho systému so štyrmi solárnymi kolektormi pre teplú vodu a centrálneho záložného vykurovania.
 • 2015: Klauke kupe svoje prvé elektrické auto s viacnásobnou nabíjacou stanicou


Prostredníctvom týchto opatrení sme od roku 2009 znížili spotrebu energie v priemere o 30%.


Ochrana životného prostredia vo vzťahu k výrobku – vyhýbanie sa rizikovým látkam

Ekologicky prijateľné produkty sú podľa nás nevyhnutné pre udržateľný rozvoj. Počínajúc sieťou dodávateľov, dbáme aby všetky komponenty a materiály reprezentovali hodnoty enviromentálnych limitov  a boli taktiež dodržiavané.

REACh – Nariadenie
V zmysle REACh – nariadenia č. 1907/2006 /Registrácia, Hodnotenie a Autorizácia chemických výrobkov/, skupina Klauke sa považuje za hlavného užívateľa bez požiadavky registrácie. Podľa nariadenia EU č. 1907/2006 odstavec 33, dodávatelia výrobkov musia vyplniť určite informačné požiadavky o látkach používaných v dodávateľskej sieti. V takzvanom zozname kandidátov podľa odstavca 59, odsek 1, sú uvedené látky vyžadujúce vysokú obozretnosť /SVHC/.
Radi by sme požiadali Vás, našich dodávateľov o preverenie či výrobky predávané skupine Klauke obsahujú akékoľvek z látok v zozname kandidátov, ktoré môžu prekročiť 0.1% percenta hmoty.

Ďaľšie informácie týkajúce sa zoznamu kandidátov môžete nájsť tu: http://echa.europa.eu/de/candidate-list-table

Prehľad bezpečnostných dát

V budúcnosti sa bude vyžadovať prehľad bezpečnostných dát nielen pre rizikové látky a preparáty, ale aj pre perzistentné bioakumulatívne a toxické /PBT/látky a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne /vPvB/ látky a preparáty, ktoré obsahujú tieto látky v koncentráciách >0.1% hmoty. Žiadame našich dodávateľov aby predložili aktualizovaný Prehľad bezpečnostných dát podľa REACh článok 31 s doplnkom II, bez ďaľšieho upozornenia.

Zoznam rizikových látok

Právne aj špecifické požiadavky zákazníka vo vzťahu k enviromentálnym produktom stále narastajú. To si vyžaduje tesnú spoluprácu s Vami ako dodávateľom. Zoznam rizikových látok udáva tie látky, ktorých použitie je zakázané zo zákona. Zoznam ponúka prehľadný abstrakt právnych zákazov a reštrikcií týkajúci sa uvedenia nebezpečných látok na trhy EU a iných krajín. Zoznam obsahuje nie úplný, ale pre skupinu Klauke relevantný výber látok. Niektoré látky majú právny zákaz pre konkrétne použitie, ale tiež sa povoľujú špeciálne výnimky. Sledovanie zoznamu rizikových látok predstavuje dôležitú súčasť dodacích podmienok, tak si prosím stiahnite zoznam zakázaných látok /list of prohibited substances/ (pdf).

Download: Klauke declaration of Conformity to EU REACH-Regulation 1907/2006 (pdf)
Download: Regulation (EG) Nr. 1907/2006 (pdf)

Smernica 2011/65/EC & 2015/863/EU (RoHS)

RoHS smernica 2011/65/EC /Obmedzenie používania určitých rizikových látok v elektrotechnickom a elektronickom vybavení/ z 8. Júna 2011. Výrobca musí zabezpečiť od 1. Júla 2006, že nové elektrotechnické a elektronické vybavenie uvedené na trh neobsahuje viac ako 0.1% váhy ortuti, šesťstupňového chrómia, polybromidné difenyli /PBB/ alebo polybromidné dyfenilové étery /PBDE/ a 0.01 percenta váhy kadmia pre rovnaký materiál. Výnimky pre špecifické použitie sú uvedené v prílohe smernice. Súlad RoHS II je potvrdený v CE vyhlásení a zaradený ako nástroj s CE označením.

Download: Statement RoHS II conformity (RL 2011/65/EU & 2015/863/EU) Klauke and Greenlee (pdf)

Smernica pre ukončenie životnosti vozidla

Od roku 2007 85% všetkých automobilových častí majú byť recyklovateľné. Ako je uvedené EU smernicou pre automobilový priemysel a jeho dodávateľov. Navyše použitie početných látok, ktoré sú škodlivé pre zdravie a životné prostredie vrátane olova, kadmia, šesťstupňového chrómia a ortuti je zakázané. Klauke podporuje túto smernicu a nepoužíva žiadne z uvedených látok pre svoje výrobky.

Download: Regulation 2000/53/EG (pdf)

Ochrana životného prostredia týkajúca sa produktov – podpora opätovného použitia

Dĺžka používania produktu je stanovená dávno predtým ako produkt dosiahne konečné štádium použiteľnosti. Dokonca počas fázy vývoja nástroja plánujeme a navrhujeme naše produkty a ich súčasti pre opätovné použitie a recykláciu.

Smernica 2012/19/EG /WEEE/


Smernica 2012/19/EG má cieľ obmedziť množstvo odpadu z elektrotechnických a elektronických zariadení. Recyklácia materiálu, energie a iných položiek sa podporuje. Určené recyklačné škály sa líšia podľa produktovej skupiny a musia byť dané do súladu do 31. Decembra 2006. Výrobca musí garantovať zber, spracovanie a recykláciu jednotiek, ktoré sú uvedené v prílohe IA smernice WEEE, pre výrobky uvedené na trh po 13. Auguste 2005.

Download: Statement WEEE 2012/19EU Klauke (pdf)
Download: Regulation 2012/19/EU (pdf)